top of page

Đồng hồ đo lưu lượng

Đồng hồ đo lưu lượng là thiết bị được sử dụng để đo lưu lượng tổng hoặc tức thời của chất lỏng, khí nén và hơi nước. Đồng hồ đo lưu lượng hoạt động nhờ cơ chế cánh quạt cơ hoặc cơ chế cảm biển điện từ1. Ngoài ra, đồng hồ đo lưu lượng còn được sử dụng để đo lưu lượng, thể tích, tốc độ hoặc khối lượng của chất lỏng hoặc chất khí mà nó đi qua. Đồng hồ đo lưu lượng nước có tác dụng thống kê và đo đếm chính xác lượng nước đầu vào và đầu ra. Đồng hồ đo lưu lượng dầu được sử dụng để theo dõi và kiểm soát dòng chảy của dầu trong nhiều ứng dụng như sản xuất dầu khí, nhà máy hóa dầu, điện và vận chuyển
Đồng hồ đo lưu lượng thiết bị được sử dụng để đo lưu lượng tổng hoặc tức thời của chất lỏng, khí nén hơi nước. Đồng hồ đo lưu lượng hoạt động nhờ chế cánh quạt hoặc chế cảm biển điện từ1. Ngoài ra, đồng hồ đo lưu lượng còn được sử dụng để đo lưu lượng, thể tích, tốc độ hoặc khối lượng của chất lỏng hoặc chất khí đi qua. Đồng hồ đo lưu lượng nước tác dụng thống đo đếm chính xác lượng nước đầu vào đầu ra. Đồng hồ đo lưu lượng dầu được sử dụng để theo dõi kiểm soát dòng chảy của dầu trong nhiều ứng dụng như sản xuất dầu khí, nhà máy hóa dầu, điện vận chuyển
bottom of page