top of page

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam

Đã cập nhật: 12 thg 6

Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá theo quy định của pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được quy định trong Quyết định số 140/2004/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng (TC-ĐL-CL) và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với hệ thống các cơ quan tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng Bộ, ngành, địa phương.

- Thống nhất quản lý Nhà nước hệ thống tiêu chuẩn Việt nam, bao gồm tổ chức xây dựng và áp dụng TCVN, hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn ngành và cơ sở, chủ trì tham gia xây dựng, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

- Thiết lập, duy trì, khai thác và bảo quản chuẩn đo lường quốc gia, kiểm định và hiệu chuẩn phương tiện đo, thống nhất quản lý Nhà nước hệ thống đo lường.

- Thống nhất quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, chủ trì kiểm tra Nhà nước hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất nhập khẩu.

- Quy định và hướng dẫn hoạt động công bố, công nhận và chứng nhận chất lượng.

- Hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Thanh tra và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, mã số mã vạch.

- Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, đào tạo, thông tin tuyên truyền, tư vấn và hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, năng suất, mã số mã vạch.

Các hoạt động dịch vụ chính:

- Cung cấp thông tin tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng.

- Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

- Kiểm định, hiệu chuẩn, chế tạo, lắp đặt, thử nghiệm chuẩn và phương tiện đo.

- Tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn ngành.

- Tư vấn xây dựng, áp dụng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

- Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế.

- Thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá và công trình.

- Tổ chức đánh giá, công nhận các phòng thí nghiệm, các tổ chức chứng nhận, giám định, chuyên gia đánh giá.

Trích theo: https://chinhphu.vn/


  1. TCVN 9911:2013 ĐẤT, ĐÁ QUẶNG NHÓM SILICAT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SILIC OXIT - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG TẢI XUỐNG

  2. TCVN 2737:2023

TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG6 lượt xem

Bài đăng gần đây

Xem tất cả

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page