top of page

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay

Mua bán đất viết tay là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bằng giấy tờ không có công chứng hoặc chứng thực. Dưới đây là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay.


Mua bán đất bằng giấy viết tay có hợp pháp không


Theo điểm a khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định rằng, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho... bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, cho nên hình thức giấy mua bán nhà đất viết tay sẽ không có được sự công nhận của nhà nước và pháp luật mà chỉ có sự thoả thuận của các bên với nhau dành cho hoạt động mua bán này.


- Theo đó, có 2 trường hợp mua bán nhà, đất bằng giấy mua bán đất viết tay có hiệu lực pháp lý là:


+ Hợp đồng chuyển nhượng đó chỉ có hiệu lực khi diễn ra trước ngày 1.7.2014.


+ Các bên đã thực hiện ít nhất 2/3 nghĩa vụ của hợp đồng khi thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (chỉ có đất) (khoản 2 Điều 129 Bộ luật Dân sự 2015).


- Theo khoản 54 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì người sử dụng đất có đất được mua, tặng cho bằng giấy viết tay thuộc một trong 2 trường hợp sau đây và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là quyền sử dụng đất), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất:


+ Một là, người sử dụng đất đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1.1.2008.


+ Hai là, người sử dụng đất đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 1.1.2008 đến trước ngày 1.7.2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định.


- Như vậy, mua bán đất bằng giấy viết tay trước năm 2008 được xem là trường hợp một nêu trên và được thực hiện thủ tục cấp sổ đổ khi mua đất.


Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay


Theo quy định tại các Điều 70 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP thì tùy từng trường hợp mà người dân có thể nộp 1 bộ hồ sơ tại một trong các cơ quan được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ gồm:


+ UBND cấp xã nơi có đất.


+ Văn phòng đăng ký đất đai, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định của UBND cấp tỉnh (đối với địa phương đã có bộ phận một cửa).


Thời gian giải quyết hồ sơ cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy viết tay:


- Thời gian thực hiện thủ tục:


+ Không quá 30 ngày.


+ Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội, đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện không quá 40 ngày.


+ Thời gian theo quy định trên được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người SDĐ; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp SDĐ có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.Chi tiết liên hệ
  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0932 913 286

  • tongthauepc@gmail.com
0 views

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page