top of page

MÁY XÚC KÉO

Máy xúc kéo là một thiết bị máy công trình hạng nặng khác được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, cho các công trình cần đào sâu một khoảng lớn. Thiết bị bao gồm một cần dài và gầu đào được treo trên đỉnh cần bằng dây cáp.

Đối với việc xây dựng tại cảng hay đào dưới nước, loại bỏ trầm tích trong khu vực thủy vực có thể sử dụng máy xúc kéo thực hiện.1 view

Recent Posts

See All

XE BEN

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page