top of page

LMI

6 dòng

• Dòng P: Tiết kiệm nhất

Lưu lượng tối đa: 12 l/h

Áp suất tối đa: 17.3 bar

• Dòng AA: Toàn diện nhất

Lưu lượng tối đa : 7.6 l/h

Áp suất tối đa : 17.3 bar

• Dòng B: Tiêu chuẩn
Lưu lượng tối đa : 26 l/h
Áp suất tối đa : 10.3 bar

• Dòng C: Lưu lượng/áp suất lớn nhất
Lưu lượng tối đa: 76 l/h
Áp suất tối đa: 20.7 bar

• Dòng E: Phiên bản ADF
Lưu lượng tối đa: 76 l/h
Áp suất tối đa: 20.7 bar

• Dòng J: Thân thiện môi trường nhất
Lưu lượng tối đa: 7.5 l/h
Áp suất tối đa: 9.7 bar

CATALOGUE BƠM ĐỊNH LƯỢNG MILTON - ROY XEM (TẠI ĐÂY)

 

Chi tiết liên hệ

 

  • Số 22/20 Đường số 13, Phường Linh Xuân, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

  • 0932 913 286

  • tongthauepc@gmail.com

Bơm định lượng Milton-roy LMI

₫ 3Price