top of page

Blue-White

Giải pháp chất lỏng được thực hiện đơn giản. Máy bơm định lượng chính xác, đồng hồ đo lưu lượng và các hệ thống được thiết kế để đơn giản hóa
Giải pháp chất lỏng được thực hiện đơn giản. Máy bơm định lượng chính xác, đồng hồ đo lưu lượng các hệ thống được thiết kế để đơn giản hóa
bottom of page